Menu Content/Inhalt
Start
Nowelizacja WSO PDF Drukuj Email
Wpisał: Aleksandra Kuboszek   
24.01.2013.
NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Na podstawie art.22 ust.2 pkt4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991

 ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

( Dz.U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z 20.08.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów ( Dz. U. Nr 156, poz. 1046) wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„W klasach I  -III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.”

  1. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie

„W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia”

  1. § 1 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

  1. § 9    pkt. 2 k)  – otrzymuje brzmienie

„Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,  muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności  brać pod uwagę wysiłek wkładany  przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.” 

  1. § 9    pkt. 3  otrzymuje brzmienie

„Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

  1. § 10 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu

„W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo„nieklasyfikowana”.”

  1. § 10   pkt 7 otrzymuje brzmienie:

            „ Ocena roczna z religii jest wliczana do średniej ocen ucznia”

  1. § 12    dodaje się pkt.14 o następującym brzmieniu:

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.”,

     9. § 12    dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu: 

„Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu  szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.”,

10.   § 13  pkt. 1 d otrzymuje brzmienie

„egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”, 

11.   § 13  dodaje się pkt 1e) o następującym brzmieniu:

„ uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły” 

12.   § 13  pkt 2 - dodaje się zapis „ z zastrzeżeniem pkt 3” 

13.    § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.” 

14.   § 13  pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą

- Dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,

- nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.        

 15.  § 13   dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych”

 

16. § 14  pkt 1a) otrzymuje brzmienie

„począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.”

 

17.  § 14 uchyla się pkt 1b), kolejny  pkt. 1c) otrzymuje oznaczenie 1b) i następujące brzmienie

„egzamin poprawkowy składa się z części  pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę  zadań praktycznych.”

18.   § 14   pkt 1d) otrzymuje oznaczenie 1c) i następujące  brzmienie:

„ termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim  tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się  w styczniu — po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.”

19. § 14   pkt. 1e) otrzymuje oznaczenie 1d), pkt 1f) otrzymuje oznaczenie 1e)

 

20. § 15 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1; termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)”

 

21. § 16 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

            „ Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ( semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym)

22. § 17  otrzymuje tytuł „Ukończenie szkoły, promowanie uczniów”

 23. § 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo  wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od

oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 12 pkt.15  oraz § 14 pkt.5”

24. § 17  pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym)i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych)  z uwzględnieniem § 17 pkt 3,

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej ,z zastrzeżeniem § 12 pkt15”

2)  jeżeli ponadto przystąpił  do sprawdzianu , o którym  mowa w § 32, z zastrzeżeniem § 38 i 49 ust. 4 Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

25. § 17   dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 2  uzyskał z obowiązkowych   zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.”

26. § 17 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

             „ Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną; uczeń, który tytuł laureata konkursu otrzymał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.” 

Nowelizacja została zatwierdzona Uchwałą nr 8/2010/2011

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika

   z dnia 03.11.2010r
Zmieniony ( 07.10.2013. )