Menu Content/Inhalt
Start arrow Akty Prawne arrow Nowelizacja Statutu
Nowelizacja Statutu Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Aleksandra Kuboszek   
24.01.2013.

Nowelizacja Statutu

Szkoły Podstawowej nr 5

im. Mikołaja Kopernika

w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 03.11.2010r.

Na  podstawie :

1)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz.1245 z 6 października 2010r.)

2)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624)

3)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 156 poz. 1046)

dokonuje się zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika  w Czechowicach-Dziedzicach:

Dział    I    

Rozdział 1 – pkt. 10 -  otrzymuje brzmienie:

Szkoła ma  własny hymn, sztandar  i ceremoniał.

Rozdział  2  § 2 dodaje się:

literę k)

- specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej,  o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego;

literę l )

o informatyce należy przez to rozumieć również zajęcia komputerowe;

literę ł )

o technice należy przez to rozumieć również zajęcia techniczne;

literę m)

-  o publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przez to rozumieć jedynie poradnię psychologiczno-pedagogiczną i specjalistyczną   poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Dział  II   Rozdział  2   

§ 14 pkt 1 ust. 12

dotychczasowe  brzmienie zastępuje się słowami:

Podejmowanie decyzji w sprawie wcześniejszego przyjmowania do szkoły, nauczania indywidualnego i zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 14 pkt 1 dodaje się ust. 15 o treści :

Wyznaczanie terminu egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie.

§ 14 pkt 1 dodaje się ust. 16 o treści :

Wyznaczanie terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dział  II   Rozdział  3

§ 23 pkt 1 traci moc ustęp 10

§ 23 pkt 1 dodaje się ust. 13 o treści :

Podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 23 pkt 1 dodaje się ust. 14 o treści :

Podejmowanie uchwał o promocji ucznia, po uwzględnieniu jego możliwości edukacyjnych do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, jeśli te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Dział  III   

Rozdział  1

§ 34  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Arkusz organizacji opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.

Rozdział  2

§ 37  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy się  z dniem 31 sierpnia następnego roku.

§ 37 pkt 1 dodaje się w pkt 1 literę a)  o treści :

W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września a kończą w ostatni piątek czerwca; jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011r.

§ 37 pkt 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Drugie półrocze trwa od poniedziałku po zakończeniu ferii zimowych jednak nie później niż od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
Zmiany w Statucie szkoły zostały wprowadzone

Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 9/2010/2011 z dnia 03 listopada 2010r.

Zmieniony ( 24.01.2013. )